Tại sao không nên bắt đáy sớm?

Tại vì không biết đâu mới là đáy

Traders work at the Philippines Stock Exchange in Manila, Philippines on Monday, May 2, 2016. (Taylor Weidman/Bloomberg)

Comments (No)

Leave a Reply